Naročanje konstrukcijskih vijakov

Vijačni kompleti za gradbene konstrukcije morajo biti opremljeni s oznako na embalaži, ki zagotavlja, da vam dobavitelj lahko izda certifikate, ki zagotavljajo sledljivost proizvodnje in izdelavo v skladu tehnično specifikacijo.

HV vijačne kompleti (v kvaliteti 10.9) za prednapete vijačne zveze morajo biti izdelani po standardu SIST EN 14399-1:2015 (vijaki po EN 14399-4 ali prilagodni vijaki po EN 14399-8), ki so dobavljivi v kompletu vijak + matica EN 14399-4 + 2 podložki EN 14399-6.

Prav tako morajo pri visokotrdnostnih vijačnih zvezah brez prednapetja (v kvaliteti 8.8) imeti vijaki in matice »SB« oznako (Structural Bolting). Vijačne zveze morajo biti izdelane po ISO standardih (vijaki 4014 ali 4017, matice 4032, podložke 7089). Ti vijačni kompleti se dobavljajo po standardu SIST EN 15048-1:2007.

Pri nas lahko dobite komplete vijačnega blaga za potrebe konstrukcij po obeh navedenih standardih. Vsi kompleti imajo  oznako, ob dobavi pa vam dostavimo:

  • Certifikat o nadzoru proizvodnje
  • Izjavo o lastnostih
  • Na pakiranjih izdelkov nalepke s oznako in označeno sledljivostjo

V Izjavi o lastnostih so izpisani tehnični podatki vijakov, matic in podložk po zahtevah standardov.

 

Osnova v Evropski direktivi:

Osnova za certificiranje Visokotrdnostnih prednapetih vijačnih zvez za kovinske konstrukcije je Uredba o gradbenih proizvodih (305/2011/EU), ki opredeljuje, da je proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v Evropski Skupnosti odgovoren za potrjevanje skladnosti proizvodov z zahtevami tehnične specifikacije.

V tej uredbi so usklajeni standardi tiste tehnične specifikacije, ki sta jih CEN in Cenelec ali oba skupaj sprejela na podlagi mandata Komisije, skladno z Direktivo 83/189/EGS, na podlagi mnenja odbora iz člena 19 in skladno s splošnimi določbami o sodelovanju med Komisijo in tema telesoma, podpisanimi 13. novembra 1984.

Za visokotrdnostne prednapete vijačne zveze velja določilo v "Sporočilu Komisije v okviru izvajanja Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (89/106/EGS). (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po direktivi): Uradni list C 319, 14/12/2005 str. 0001 – 0021", ki opredeljuje harmoniziran standard: Visokotrdnostne prednapete vijačne zveze za kovinske konstrukcije – 1. del: Splošne zahteve je SIST EN 14399-1: 2005, s koncem prehodnega obdobja 1.10.2007.

 

Osnova v slovenski zakonodaji:

Zahteva ZGO je, da mora izvajalec vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

Glede na Zakon o gradbenih proizvodih velja da se smejo gradbeni proizvodi dati v promet samo, če ustrezajo svoji nameravani uporabi, kar pomeni, da imajo take lastnosti, da bodo gradbeni objekti v katere so vgrajeni, če so ti pravilno projektirani in grajeni, izpolnjevali s predpisi o graditvi gradbenih objektov, določene bistvene zahteve in so skladni z ustreznimi slovenskimi nacionalnimi standardi, ki so nastali s privzemom harmoniziranih standardov.

Za potrjevanje skladnosti gradbenega proizvoda z zahtevami tehničnih specifikacij je odgovoren proizvajalec. Za "SIST EN 14399-1: 2005: Visokotrdnostne prednapete vijačne zveze za kovinske konstrukcije – 1. del: Splošne zahteve" je predviden sistem potrjevanje skladnosti gradbenega proizvoda 2+. Tako velja da ima proizvajalec gradbenega proizvoda vpeljan sistem kontrole proizvodnje in je v ocenjevanje in nadzor kontrole proizvodnje ali proizvoda vključen tudi certifikacijski organ.

Izvedeni postopki ugotavljanja skladnosti so podlaga za potrditev skladnosti gradbenega proizvoda, ki se izvede z izjavo o lastnostih, ki jo poda proizvajalec ali njegov zastopnik s priloženim certifikatom o skladnosti za sistem kontrole proizvodnje in nadzora nad njo, ki ga izda certifikacijski organ.

Podjetje BLAS-TIP je v februarju 2008 pridobilo Certifikat za visokotrdnostne prednapete vijačne zveze za kovinske konstrukcije po standardu SIST EN 14399-1 do 6 in ga v letu 2012 razširilo še na izdelavo vijačnih zvez s prilagodnimi vijaki po standardu SIST EN 14399-8. V letu 2010 je podjetje pridobilo tudi  Certifikat za visokotrdnostne vijačne zveze brez prednapetja po standardu SIST EN 15048-1:2007 ( oznaka za vijačne sklope).

Zato lahko pri nas dobite komplete vijačnega blaga za potrebe konstrukcij po zgoraj navedenih standardih z vso pripadajočo dokumentacijo.

Glede na zahteve Evropske direktive in slovenske zakonodaje bodite pozorni pri naročanju vijačnih sklopov za potrebe konstrukcij in naročajte komplete = vijak po standardu EN 14399-4 ali EN 14399-8 + matica po standardu EN 14399-4 + 2 podložki po standardu EN 14399-6, oz. vijak + matica po standardu EN 15048-1 (vijaki morajo biti izdelani po ISO 4014, ISO 4017 in matice po ISO 4032), podložka v kompletu ni obvezna, ker vam samo za takšne komplete lahko dostavimo potrebno dokumentacijo za oznako in sicer:

 
  • Certifikat o nadzoru proizvodnje
  • Izjavo o lastnostih
  • Nalepke s oznako na pakiranjih z označeno sledljivostjo
  •  

S tem se boste izognili morebitnim zapletom ob primopredaji vaših objektov v uporabo, saj nadzorni organi dosledno izvajajo Evropsko direktivo in vam vsak manjkajoči dokument lahko dodobra podraži investicijo. Razen tega pri dobavi konstrukcijskih vijačnih sklopov ne bomo izdajali nobenih certifikatov, ki bodo naročeni po že zaključeni dobavi, ker vam naknadne sledljivosti, ki jo zahteva uredba ne moremo zagotoviti v popolnosti.

0+

zadovoljnih strank

0+

ton blaga na zalogi

0+

let tradicije

0+

strokovnjakov

+386 7 45 74 690